Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

  Eng    

2020 рік

Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. Документи і матеріали. У двох частина. Частина 1 / Упоряд.: І.С. Азарх, М.К. Баришполець (Лобода), Т.В. Вронська, В.М. Грицюк, І.І. Дерейко, М.Г. Дубик, Т.В. Заболотна, О.Є. Лисенко (керівник), С.П. Лясковська, О.О. Маєвський, В.Р. Нахманович, Т.В. Пастушенко, Р.Ю. Подкур, В.І. Смірнова, М.І. Тяглий, М.Ю. Шевченко; Ред. колегія: В.А. Смолій (голова колегії), О.В. Бажан, Г.В. Боряк, Т.В. Вронська, О.Є. Лисенко (заступник голови), Л.В. Легасова, О.П. Реєнт, О.С. Рубльов, Н.В. Маковська, М.К. Баришполець (Лобода) (відповідальний секретар). Національна академія наук України, Інститут історії України. – К.: Наукова думка, 2020. – 846 с.

Книга є продовженням двотомника історичних есе “Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст.” (2010-2011). У виданні представлені письмові та візуальні джерела з центральних та регіональних архівів України, Федеративної Республіки Німеччини, Російської Федерації, а також Національного музею історії України в Другій світовій війні. Структура збірника побудована за тематико-хронологічним принципом і складається з 10 блоків, які відображають хід бойових дій, суспільно-політичні, економічні процеси, репрезентують сприйняття тогочасних подій різними учасниками війни, початок формування пам’яті про війну на індивідуальному та офіційному рівнях. У першій частині публікується 4 тематичних розділи, які хронологічно охоплюють період 1939-1943 років. Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів та всіх, хто цікавиться військовою історією України і подіями Другої світової війни.


2019 рік

Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України: Збірник статей і матеріалів круглого столу. м. Київ, 15 лютого 2019 р. / Міністерство юстиції України, Державна архівна служба України, Центральний державний архів громадських об’єднань України; ред. кол.: О.В. Бажан (голова), Т.І. Баранова, С.П. Лясковська, М.Г. Палієнко, Д.В. Чернишов; упоряд.: С.І. Власенко,– К.: ЦДАГО України, 2019. – 191 с.+іл.

У збірнику подано статті та документальні добірки учасників круглого столу на тему “Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України”, організованого Центральним державним архівом громадських об’єднань України за підтримки Міністерства юстиції України та Державної архівної служби України. В ході круглого столу були обговорені питання щодо наявності історичних джерел в архівних установах України про українську складову політичного, економічного, соціального, культурного розвитку Криму, його місця в загальноукраїнських процесах; здійснено обмін досвідом у сфері формування, забезпечення збереженості та використання документів Національного архівного фонду з історії Криму, а також визначено основні напрями подальшої роботи з популяризації та сприяння дослідженням документальної спадщини, пов’язаної з історією Криму.


2018 рік

Горе переможеним. Репресовані міністри Української революції. Науково-документальне видання / Упоряд.: А. Когут (відп. упоряд.), Р. Подкур, В. Скальський, В. Василенко, Н. Григорчук, Н. Савченко; Ред. колегія: Г. Боряк, В. Верстюк, Н. Маковська, О. Бажан, А. Хромов, В. Огороднік. Галузевий державний архів Служби безпеки України, Інститут історії України НАН України, Український інститут національної пам’яті, Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, Центральний державний архів громадських об’єднань України, Центр досліджень визвольного руху. – К.: К.І.С., 2018. – 240 с.

У виданні зібрано історії 23-х українських міністрів періоду Української революції 1917-1921 рр., які були репресовані комуністичним тоталітарним режимом, насамперед, за їхню державницьку діяльність. Документи про репресії проти колишніх міністрів Української Народної Республіки – міністра праці Безпалка Йосипа Івановича, міністра військових справ Грекова Олександра Петровича, міністра закордонних справ Любинського Миколи Михайловича та голови Ради народних міністрів УНР, міністра закордонних справ Чехівського Володимира Мойсейовича – зберігаються у фонді № 263 “Колекція позасудових справ реабілітованих” ЦДАГО України.


2017 рік

Чорнобиль. Документи Оперативної групи ЦК КПУ (1986-1988) / Упоряд.: О.В. Бажан, О.Г. Бажан, Г.В. Боряк, С.І. Власенко; Відп. ред. В.А. Смолій. Інститут історії України НАН України, Центральний державний архів громадських об’єднань України. – К.: Інститут історії України, 2017. – 830 с.

У виданні вперше оприлюднюються документи Оперативної групи Політбюро ЦК КПУ, створеної для організації та керівництва роботами з ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Документи розкривають оперативну роботу владних структур з евакуації населення із небезпечних зон, його розміщення, надання медичної допомоги, прогнозні оцінки та роздуми представників вищої управлінської гілки, профільних відомств і наукових установ стосовно подолання техногенної катастрофи тощо. Книга розрахована на науковців, викладачів, студентів, усіх хто цікавиться історією ХХ століття.

                                        Відгук 1.

                                        Відгук 2.

                                        Відгук 3.


2016 рік

Колгоспна дослідна справа в УСРР/УРСР у 1934-1956 роках: збірник документів і матеріалів / НААН, ННСГБ, Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки, ЦДАВО України, ЦДАГО України; уклад.: В.А. Вергунов, Н.П. Коваленко, В.І. Кучер, О.О. Черниш, А.С. Білоцерківська, М.М. Давиденко, Н.Б. Щебетюк, С.Д. Коваленко, Н.В. Маковська, О.В. Бажан; за заг. ред. Я.М. Гадзала; наук. ред. В.А. Вергунов. – К.: ТОВ “Наш формат”, 2016. – 460 с.

У виданні (з історико-бібліографічної серії “Аграрна наука в особах, документах, бібліографії”, книга 96) представлено архівні документи і матеріали, а також передруки, що відтворюють історію ведення сільського господарства України з точки зору його наукового забезпечення у 1934-1956 рр. Збірник розрахований на науковців, істориків природознавства, викладачів і студентів вищих навчальних закладів агробіологічного профілю, всіх, хто цікавиться історією аграрної науки, освіти та техніки в Україні.


Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015): Збірник документів та матеріалів. 2-е вид. / Упоряд.: О.Г. Бажан (керівник), О.В. Бажан, С.М. Блащук, Г.В. Боряк, С.І. Власенко, Н.В. Маковська. Відп. ред. В.А. Смолій. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів громадських об’єднань України; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; Галузевий державний архів Служби безпеки України. – К.: ТОВ “Видавництво “Кліо”, 2016. – 1092 с.

До збірника увійшли документи та матеріали, що відображають депортаційну політику радянської влади на Кримському півострові в роки Другої світової війни та у післявоєнний період, розкривають економічні, культурні аспекти входження Криму до складу УРСР, віддзеркалюють боротьбу кримських татар в 1950-1980-ті роки за повернення на історичну батьківщину, висвітлюють проблеми репатріації, адаптації й інтеграції кримських татар в український соціокультурний та політичний простір. Видання розраховане на істориків, етнологів, політологів, вчителів, а також на всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.

                                  Відгук 1.

                                  Відгук 2.

                                  Відгук 3.


Крим в умовах суспільно-політичних трансформацій (1940–2015): Збірник документів та матеріалів / Ред. кол.: В.А. Смолій (голова), Г.В. Боряк (заст. голови), В.М. Бірчак, Я.В. Верменич, В.М. В’ятрович, В.М. Даниленко, І.М. Кулик, С.В. Кульчицький, О.Є. Лисенко, В.М. Литвин, О.П. Реєнт, О.С. Рубльов, Л.Д. Якубова; Упорядн.: О.Г. Бажан (керівник), О.В. Бажан, С.М. Блащук, Г.В. Боряк, С.І. Власенко, Н.В. Маковська. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів громадських об’єднань України; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; Галузевий державний архів Служби безпеки України. – К.: Інститут історії України НАН України, 2016. – 1092 с.

До збірника увійшли документи та матеріали, що відображають депортаційну політику радянської влади на Кримському півострові в роки Другої світової війни та у післявоєнний період, розкривають економічні, культурні аспекти входження Криму до складу УРСР, віддзеркалюють боротьбу кримських татар в 1950-1980-ті роки за повернення на історичну батьківщину, висвітлюють проблеми репатріації, адаптації й інтеграції кримських татар в український соціокультурний та політичний простір. Видання розраховане на істориків, етнологів, політологів, вчителів, а також на всіх, хто цікавиться вітчизняною історією.


2015 рік

Державне регулювання сільськогосподарської науки в УСРР/УРСР у 1935-1940 роках: Збірник документів і матеріалів / НААН, ННСГБ, Інститут історії аграрної науки, освіти та техніки, ЦДАВО України, ЦДАГО України; уклад.: В.А. Вергунов, В.І. Кучер, О.О. Черниш, А.С. Білоцерківська, Н.П. Коваленко, Н.В. Маковська, О.В. Бажан; за заг. ред. Я.М. Гадзала; наук. ред. В.А. Вергунов. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2015. – 474 с.

У виданні (з історико-бібліографічної серії “Аграрна наука в особах, документах, бібліографії”, книга 88) представлено архівні документи і матеріали, а також передруки, що відтворюють історію ведення сільського господарства з точки зору його наукового забезпечення в період 1935-1940 рр. Показано, що аграрна наука в цей період розвивалася після ліквідації Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук. Її розвиток регулювався партійними, урядовими директивами, постановами, рішеннями. Крім галузевих установ науково-дослідна діяльність зосереджувалася у хатах-читальнях. Збірка розрахована на науковців, істориків природознавства, аспірантів, викладачів і студентів вищих навчальних закладів агробіологічного профілю, всіх, хто цікавиться історією аграрної науки, освіти та техніки в Україні.


2014 рік

Організація наукового забезпечення сільськогосподарської галузі УРСР у 1946-1956 роках: Збірник документів і матеріалів / НААН, ННСГБ, ЦДАВО України, ЦДАГО України; уклад.: В.А. Вергунов, В.І. Кучер, О.О. Черниш, А.С. Білоцерківська, Н.П. Коваленко, Н.В. Маковська, О.В. Бажан; за заг. ред. Я.М. Гадзала; наук. ред. В.А. Вергунов. – Вінниця: ТОВ “Нілан-ЛТД”, 2014. – 886 с.

У виданні (з історико-бібліографічної серії “Аграрна наука в особах, документах, бібліографії”) представлено архівні документи і матеріали, а також передруки, що відтворюють історію ведення сільського господарства з точки зору його наукового забезпечення в період 1946-1956 рр. Розраховане на науковців, істориків, аспірантів, викладачів і студентів вузів агробіологічного профілю, всіх, хто цікавиться історією аграрної науки, освіти та техніки в Україні.


Тюремний мартиролог окупаційного режиму: написи на стінах нацистських казематів / Ред. кол.: В.А. Смолій, О.В. Бажан, Т.В. Вронська, О.Є. Лисенко, С.П. Лясковська, H.І. Татусь; Авт. наукового дослідження: Т.В. Вронська, О.Є. Лисенко; упорядники: Т.В. Вронська, О.Є. Лисенко, С.П. Лясковська, Т.В. Пастушенко, Н.С. Сердюк, Г.В. Смирнов. Інститут історії України НАН України, Галузевий державний архів Служби безпеки України, Галузевий державний архів МВС України, Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Харків: Права людини, 2014. – 584 с.

Вперше у вітчизняній і зарубіжній історіографії об’єктом дослідження став унікальний комплекс джерел періоду Другої світової війни – написи на стінах в’язнів нацистських тюрем на окупованій території СРСР. Вони акумулюють інформацію як про різні прояви терору в період окупації, так і про окремі категорії його жертв. Дослідницька робота, проведена авторами та упорядниками проекту, дала можливість простежити долі невільників нацистських тюрем, а також показати мету та основні напрями діяльності радянських спецслужб, для яких епіграфічні джерела стали відправною точкою оперативно-розшукової роботи. Гуманітарна складова проекту спрямована на те, щоб донести нащадкам імена невідомих жертв окупаційного терору, вказати нові вектори пошуку відомостей про рідних і близьких, які безвісно згинули в гітлерівських катівнях. Видання покликане стимулювати виявлення документів, які упродовж тривалого часу залишалися поза увагою дослідників.


Київ: війна, влада, суспільство. 1939–1945 рр.: За документами радянських спецслужб та нацистської окупаційної адміністрації / Ред. кол.: В.А. Смолій (голова), О.В. Бажан, Г.В. Боряк, Т.В. Вронська, О.Є. Лисенко (відп. ред.), В.М. Литвин, С.П. Лясковська, О.П. Реєнт, H.І. Татусь; Авт. та упорядн.: Т.В. Вронська, Т.В. Заболотна, А.В. Кентій, С.А. Кокін, О.Є. Лисенко, Т.В. Пастушенко. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів громадських об’єднань України; Галузевий державний архів Служби безпеки України; Галузевий державний архів Міністерства внутрішніх справ України. – К.: Темпора, 2014. – 864 с.

У науково-документальному виданні подані матеріали про перебіг подій Другої світової війни в Києві. Крізь призму документів радянських спецслужб, нацистських каральних органів і цивільної окупаційної адміністрації, більшість з яких публікуються вперше, авторський колектив збірника намагався простежити місце столичного соціуму в системі функціонування державних структур, показати вплив війни на життя пересічного городянина. Нові документи з Центрального державного архіву громадських об’єднань України, галузевих державних архівів Служби безпеки та Міністерства внутрішніх справ України, Державного архіву Київської області дають можливість відтворити цілісну картину життя міста в роки тотального насильства, подати контроверсійні точки зору і, зрештою, відповісти на питання, що найбільше хвилювали простих киян: яким чином вони влаштовували свій побут, виживали, долали скруту і нестатки, як будували свої взаємини з владою.


2013 рік

Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Сборник документов / Федеральное архивное агентство, Российский государственный архив социально-политической истории, Общество любителей церковной истории; При участии: в т.ч. Центрального государственного архива общественных объединений Украины. Составители: Васильев О.Ю., Кудрявцев И.И., Лыкова Л.А. – М.: Издательство Крутицкого подворья, 2009. – 765 с.

До збірника увійшли документи із фондів державних архівів Російської Федерації, України та Республіки Білорусь. Вони висвітлюють історію Російської православної церкви в період Великої Вітчизняної війни. Хронологічні межі опублікованих матеріалів охоплюють період з 22 червня 1941 р. до 31 липня 1947 р.


2012 рік

Куренівська трагедія 13 березня 1961 р. у Києві: причини, обставини, наслідки. Документи і матеріали / Ред. кол.: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, В. М. Даниленко (заст. гол.), С. А. Кокін, В. О. Крупина (відп. секр.), В. І. Купченко, В. С. Лозицький, Н. В. Маковська; Упорядн.: В. М. Даниленко (кер.), В. О. Крупина, М. К. Смольніцька, Н. М. Хоменко. НАН України. Інститут історії України; Центральний державний архів вищих органів влади та управління України; Центральний державний архів громадських об’єднань України; Державний архів м. Києва; Галузевий державний архів Служби безпеки України. – К.: Інститут історії України, 2012. – 548 с.

Збірник містить документи і матеріали, що розкривають причини, обставини та наслідки трагічних подій 13 березня 1961 року в Києві, відомих як Куренівська трагедія. Висвітлюються події в день руйнування гідровідвалів Бабиного яру та їх масштаб, реакція населення на аварію, заходи органів виконавчої влади з ліквідації наслідків та будівництва нових укріплень у районі Бабиного яру. Друкуються унікальні фотодокументи аварійної ділянки та руйнувань житлового масиву Подільського району м. Київ. Більшість документів і матеріалів вводяться до наукового обігу вперше.


2011 рік

Родня. Полиция и партизаны, 1941-1944. На примере Украины / Авт.-сост: А. Гогун, И. Дерейко, А. Кентий. Редкол.: Лозицкий В., Кокин С., Лысенко А. – К.: Украинский издательский союз, 2011. – 576 с.

Робота розкриває братовбивче протистояння, що розгорнулося на окупованій території СРСР – війна між поліцією та партизанами. Описуються жорстокі бойові дії, кривавий терор, агентурні комбінації, пропаганда тощо. Значна увага приділена і долі мирного населення, яке опинилося між двома вогнями. Подаються документи Вермахту, СС, НКВС, ДРУ, Центрального та Українського штабів партизанського руху, партійних організацій, а також інтерв’ю з учасниками та свідками подій.


2010 рік

Партизанская война на Украине: Дневники командиров партизанских отрядов и соединений, 1941-1944 / Сост. О. В. Бажан, С. И. Власенко, А. В. Кентий, Л. В. Легасова, В. С. Лозицкий (рук.). – М.: Центрполиграф, 2010. – 670 с.

В даній книзі вперше публікуються повні версії щоденників відомих партизанських командирів, що діяли в роки Великої Вітчизняної війни в Україні: С. А. Ковпака, С. В. Руднєва, М. І. Наумова, М. Н. Попудренка та ін. Щоденники дозволяють глибше оцінити стан і тактику бойових дій партизанських загонів, висвітлюють взаємовідносини партизан між собою та з місцевим населенням, містять цінні свідчення про командирські якості та моральне обличчя партизанських ватажків.

Відгук 1.

Відгук 2.


Кентій А. В., Лозицький В. С., Слободянюк М. А. Радянський рух Опору на окупованій території України. – К., 2010. – 98 с. (Серія “Україна. Друга світова війна. 1939-1945”).

У книзі висвітлюються організаційно-правові, ідеологічні, матеріальні, морально-психологічні аспекти радянського антинацистського руху опору на окупованій території України. Аналізуються форми і методи стихійного й організованого спротиву загарбникам, протидії режимним, економічним, соціальним та іншим заходам окупаційної адміністрації. Оцінюються результати, здобутки і втрати партизанської та підпільної боротьби на окупованій території України.

Відгук.


Анатолій Кентій, Володимир Лозицький. Радянські партизани 1941-1944: світло й тіні. Науково-популярний нарис. – К., 2010. – 80 c.

У книзі в науково-популярному форматі висвітлюється бойова діяльність радянських партизанів на окупованій території України, показується їх вагомий внесок у звільнення українських земель від нацистських загарбників в роки Другої світової війни. Разом з тим, у нарисі розкриваються складнощі і прорахунки в організації партизанського руху в Україні, стосунки між командирами загонів і з’єднань та місцевими населенням тощо.

Відгук.


2009 рік

Провісники свободи, державності і демократії: Документи і матеріали. До 20-ї річниці створення Народного Руху України / НАН України, Інститут історії України, Центральний державний архів громадських об’єднань України; кол. упорядн.: В. С. Лозицький (кер.), О. В. Бажан, С. І. Власенко, А. В. Кентій. – К.: Інститут історії України НАН України, 2009. – 454 с.

До збірника увійшли документальні матеріали Народного Руху України і ЦК Компартії України, пов’язані зі створенням і діяльністю наймасовішого громадського об’єднання, яке перебувало в епіцентрі державного і суспільно-політичного життя України на зламі 80-90-х років минулого століття. Документальні свідчення, вміщені у виданні, розкривають етапи утворення народної опозиції, яка стала реакцією невдоволення частини суспільства на дії влади, дала поштовх зародженню і становленню багатопартійності, виявилася важливим кроком на шляху демонтажу компартійної системи і повалення тоталітарного режиму.


Історія державної служби в Україні. У 5 т. – Т. 5: Документи і матеріали. Книга 1. 1914-1991 / Упоряд.: Г. В. Боряк (кер. кол. упоряд.), Л. Я. Демченко, В. С. Лозицький та ін. – К.: Ніка-Центр, 2009. – 824 с.

У збірнику вміщено документи ЦДАГО України та інших державних архівних установ України, що висвітлюють історію державної служби в Україні та на українських землях за період 1914-1991 рр., тобто від початку Першої світової війни і до кінця радянської доби історії України. Вміщені документи дають можливість окреслити основні елементи інституту державної служби упродовж ХХ століття; яскраво висвітлюють одну із найхарактерніших ознак комуністичної номенклатурної системи – зрощення партійного та державного апарату тощо.


Лозицький В. С. Бунтівник. Життя і смерть Миколи Хвильового: історико-біографічно-публіцистичний нарис. – К.: Генеза, 2009. – 120 с.

Нарис присвячений видатному українському письменникові й публіцисту Миколі Хвильовому. На основі маловідомих або недоступних раніше архівних документів і матеріалів та праць попередників, відтворюється складний життєвий шлях митця, формування його світогляду, нерозривно пов’язаного з національною та особистісною самоідентифікацією. Життєпис письменника подається у контексті суспільно-політичних подій, сучасником яких він був.


2008 рік


Винниченко й українська соціал-демократія / Упоряд. та авт. передм. В. С. Лозицький. – К.: Парламентське вид-во, 2008. – 280 с.

Зібрані архівні документи і матеріали висвітлюють історію створення та діяльності першої в Україні політичної партії соціал-демократичного спрямування (РУП–УСДРП), роль В. Винниченка в її організаційному та ідеологічному зміцненні, що дало можливість українським соціал-демократам стати найвпливовішою політичною силою періоду національної революції.Голодомор 1932-1933 років в Україні: злочин влади – трагедія народу: документи і матеріали / Державний комітет архівів України, Центральний державний архів громадських об’єднань України; кол. упоряд.: В. С. Лозицький (кер.) [та ін.]. – К.: Генеза, 2008. – 504 с.

У збірнику зібрано документи, що розкривають трагічну сторінку історії українського народу ХХ ст. – Голодомор 1932-1933 рр. Вони відтворюють жахливі реалії життя українського села: недоліки у сільськогосподарському виробництві, складні умови весняної посівної кампанії 1932 р., труднощі з виконанням державних планів хлібозаготівель, голодування та смертність населення, випадки людоїдства, трупоїдства на ґрунті недоїдання, порушення місцевими органами влади законності, знущання над селянами, репресії тощо. Видання підготовлено на документах і матеріалах з фонду ЦК Компартії України, що зберігаються у Центральному державному архіві громадських об’єднань України. Це, зокрема, доповідні записки, зведення, інформаційні листи, спеціальні повідомлення, довідки відділів і відповідальних інструкторів ЦК КП(б)У, уповноважених з хлібозаготівель, секретарів обкомів, райкомів, міськкомів партії, працівників органів ДПУ та юстиції тощо. Майже всі документи публікуються вперше і є унікальним джерелом для вивчення Голодомору 1932-1933 рр. в Україні.


Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, ЦДАГО України; кол. упоряд.: В. С. Лозицький (керівник), О. В. Бажан, С. І. Власенко, А. В. Кентій. – К.: Парламентське видавництво, 2008. – 928 с.

У збірнику документів розкриваються державні, суспільно-політичні та військові аспекти діяльності української еміграції переважно на європейських теренах, відтворюються відносини між окремими її угрупованнями та особами, мовою документів подаються характеристики чільних діячів українського політичного істеблішменту, їхнє прагнення використати тогочасні міжнародні обставини для відродження української самостійної держави. Збірник складений із документів і матеріалів із фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань України – Колекції документів “Українського музею в Празі”, фондів ЦК Компартії України та Компартії Західної України. Переважна більшість документів публікується вперше. У збірнику використані фотодокументи Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г. С. Пшеничного.

Відгук 1.

Відгук 2.


Кентій А. В. Збройний чин українських націоналістів. 1920-1956. Історико-архівні нариси. – Т. 2: Українська повстанська армія та збройне підпілля Організації українських націоналістів. 1942-1956. – К., 2008. – 415 с.

Книга є продовженням історико-архівних нарисів “Збройний чин українських націоналістів. 1920-1956 рр. Від української військової організації до Організації українських націоналістів. 1920-1942” (том 1. — К., 2005) і охоплює період від кінця 1942 р. по 1956 р. включно. У другому томі нарисів на підставі широкого кола архівних джерел висвітлюються причини та історія створення Української повстанської армії, розбудова її територіальних структур, бойова діяльність повстанських формувань, роль в цих процесах ОУН(Б).

У нарисах розглядаються стосунки ОУН-УПА із збройними формаціями Т. Боровця-Бульби та ОУН(М), ставлення до дивізії СС “Галичина”.


2007 рік


Літопис УПА. Нова серія. – Т. 10: Життя і боротьба генерала “Тараса Чупринки” (1907-1950) / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, ЦДАГО України; упоряд.: В. С. Лозицький, А. В. Кентій, ГДА СБ України. – К.: Видавництво “Літопис УПА”, Торонто, 2007. – 832 с.

У книзі зібрані документи та матеріали за 1907-1950 рр., які характеризують основні віхи життя і діяльності керівника українського визвольно-революційного руху в 1943-1950 рр. генерала Романа Шухевича (“Тараса Чупринки”) та присвячені його пам’яті. Поряд з документами Галузевого державного архіву СБ України до збірника увійшли документи Центрального державного історичного архіву України, м. Львів, і частково – ЦДАВО України, а також матеріали, які публікувалися в “Літописі Української Повстанської Армії” (Торонто) та в інших виданнях.


2006 рік

Красные партизаны Украины, 1941-1944 гг.: малоизученные страницы истории. Документы и материалы / ЦГАОО Украины, В. С. Лозицкий – член редколлегии, А. В. Кентий, А. Гогун – авторы. – К.: Українська видавнича спілка, 2006. – 430 с.

У книзі на базі документів з архівів України, Росії, Німеччини та Польщі висвітлюються маловідомі сторони радянського партизанського руху в роки Другої світової війни на території колишнього СРСР. Значна більшість документів публікується вперше.


2005 рік

Лозицький В. С. Політбюро ЦК Компартії України: історія, особи, стосунки (1918-1991 рр.) / ЦДАГО України. – К.: “Генеза”, 2005. – 368 с.

На основі великої кількості документів і матеріалів, багато з яких вперше побачили світ, автор висвітлює основні етапи історії створення і діяльності найвищого політичного органу керівництва УСРР/УРСР – Політбюро ЦК КП(б)У – КПУ. Особлива увага приділяється персональному складу, розподілу обов’язків, стосунків, які складалися між членами Політбюро ЦК Компартії України, аналізуються проблеми, що виникали внаслідок політичної і організаційної залежності ЦК Компартії України від ЦК РКП(б) – КПРС.


Кентій А. В. Збройний чин українських націоналістів. 1920-1956. Історико-архівні нариси / Державний комітет архівів України, ЦДАГО України. – Т. 1: Від Української військової організації до Організації українських націоналістів. 1920-1942. – К., 2005. – 332 с.

Монографія є першим комплексним дослідженням історії створення та діяльності Організації українських націоналістів та Української повстанської армії, які стали помітним явищем у політичному та військовому житті Європи впродовж майже 40 років. Дослідження, здійснене професійним істориком-архівістом, ґрунтується передусім на маловідомих для наукової громадськості архівних документах. Автор аналізує широкий спектр ідей і стосунків у середовищі міжвоєнної української еміграції під час Другої світової війни та в перші повоєнні роки. Головним предметом дослідження є тогочасна діяльність українських націоналістів, політична і збройна, яка була постійно спрямована на створення Української Самостійної Соборної Держави.


Від Полісся до Карпат. Карпатський рейд Сумського партизанського з’єднання під командуванням С. А. Ковпака (червень – вересень 1943 р.): очима учасників, мовою документів / ЦДАГО України; В. С. Лозицький, А. В. Кентій. – К.: Парламентське видавництво, 2005. – 304 с.

У книзі на базі архівних документів, переважна більшість з яких друкується вперше, а також спогадів учасників тих подій, розкривається складний і небезпечний шлях до Карпат, який пройшли з боями в тилу ворога партизани Сумського з’єднання під командуванням С. А. Ковпака, висвітлюються їх стосунки зі збройними формуваннями УПА, місцевим населенням Західної України тощо.


Кентій А. В., Лозицький В. С. Війна без пощади і милосердя: Партизанський рух в тилу вермахту в Україні. 1941-1944 рр. / ЦДАГО України. – К.: “Генеза”, 2005. – 408 с.

На основі використання широкої документальної бази, залучення невідомих архівних джерел, автори книги відтворюють складний і драматичний перебіг збройної боротьби в тилу вермахту в Україні, успіхи й невдачі партизанів в 1941-1944 рр. У виданні аналізується бойова, диверсійна та розвідувальна діяльність партизанських формувань, прорахунки і помилки в організації та розвитку партизанського руху, характеризується нацистський окупаційний режим і його заходи в боротьбі з партизанами, відзначається роль партизанів у звільненні української землі від гітлерівських загарбників, висвітлюються стосунки партизанських загонів та з’єднань з ОУН і УПА.