Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters
Верховна Рада України Президент України Урядовий портал Міністерство юстиції України Державна архівна служба України Національне агентство України з питань державної служби

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ЦДАГО України
09.10.2015 № 40

ПОЛОЖЕННЯ

про Експертно-перевірну комісію

Центрального державного архіву громадських об’єднань України


1. Експертно-перевірна комісія (далі – ЕПК) Центрального державного архіву громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України, архів) створюється і діє відповідно до Закону України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” та “Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 серпня 2007 року № 1004 (із змінами), з метою проведення експертизи цінності документів, визначення складу Національного архівного фонду (далі – НАФ), внесення до нього документів та вилучення їх з НАФ.

2. У своїй діяльності ЕПК ЦДАГО України керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, іншими нормативно-правовими актами, наказами Державної архівної служби України (далі – Укрдержархів) та цим Положенням.

З питань організації та методики проведення експертизи цінності документів ЕПК керується правилами, інструкціями та рекомендаціями Укрдержархіву.

3. ЕПК є постійно діючим дорадчим органом. Її рішення затверджуються директором архіву, після чого є обов’язковими для виконання всіма фізичними і юридичними особами, які зберігають документи НАФ і є джерелами комплектування архіву.

4. Основними завданнями ЕПК ЦДАГО України є:

- науково-методичне та організаційне забезпечення експертизи цінності документів;

- розгляд у межах своїх повноважень питань щодо визначення та уточнення джерел формування НАФ, його складу та строків зберігання документів;

- перевірка результатів експертизи цінності документів, проведеної експертними комісіями юридичних осіб – джерел формування НАФ у зоні комплектування архіву;

- надання методичної і практичної допомоги відповідальним за архівні підрозділи юридичних осіб, які перебувають у зоні комплектування архіву, з питань експертизи цінності документів, їх внесення до НАФ або вилучення з його складу;

- розгляд питань про долучення до архівних документів спростування недостовірних відомостей про особу, що містяться в таких документах;

- проведення експертизи цінності архівних документів, вилучених органами доходів і зборів або правоохоронними органами, конфіскованих за рішенням суду відповідно до статті 28 Закону України “Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей”.

5. Експертно-перевірна комісія приймає рішення про:

- схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архіву, та подання таких описів справ на затвердження керівника юридичної особи;

- погодження описів справ з кадрових питань (особового складу) юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архіву; номенклатур справ юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архіву; інструкцій з діловодства, положень про служби діловодства, архівні підрозділи та експертні комісії юридичних осіб, що є джерелами формування НАФ і перебувають у зоні комплектування архіву; актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, юридичних осіб, що перебувають у зоні комплектування архіву;

- схвалення описів справ постійного зберігання, внесених до НАФ, описів справ тривалого (понад 10 років) зберігання, погодження описів справ з кадрових питань (особового складу), актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ, актів про невиправні пошкодження документів тривалого (понад 10 років) зберігання та з кадрових питань (особового складу), номенклатури справ, інструкції з діловодства ЦДАГО України та подання таких документів на затвердження директора архіву;

- подання для схвалення Центральною експертно-перевірною комісією Укрдержархіву (далі – ЦЕПК) і подальшого затвердження Головою Укрдержархіву списків джерел формування НАФ;

- схвалення і подання на погодження із ЦЕПК актів про вилучення документів з НАФ; актів про невиправні пошкодження документів НАФ, що зберігаються в архіві, у юридичних та фізичних осіб, які перебувають у зоні комплектування архіву; анотованих переліків унікальних документів НАФ, що зберігаються в архіві, у юридичних та фізичних осіб, які перебувають у зоні комплектування архіву;

- схвалення та подання на затвердження директора архіву актів грошової оцінки документів НАФ, що зберігаються в архіві, у юридичних та фізичних осіб, які перебувають у зоні комплектування архіву;

- внесення до НАФ документів, що зберігаються у фізичних осіб; документів або їх копій, що надійшли в установленому порядку з-за кордону.

6. Для виконання покладених на ЕПК завдань їй надається право:

- контролювати дотримання юридичними особами, що перебувають у зоні комплектування архіву установлених правил проведення експертизи цінності документів;

- порушувати перед керівниками юридичних осіб, що є джерелами комплектування архіву, питання про надання інформації стосовно розшуку відсутніх документів НАФ та надання письмових пояснень у випадку втрати цих документів;

- пропонувати керівникам архівних підрозділів юридичних осіб, що є джерелами комплектування архіву, надавати відомості та висновки, необхідні для визначення цінності і строків зберігання документів;

- під час розгляду описів справ постійного зберігання та з кадрових питань (особового складу) вимагати надання актів про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;

- заслуховувати на своїх засіданнях за домовленістю з керівниками юридичних осіб, що є джерелами комплектування архіву, інформації про стан упорядкування, обліку та зберігання документів НАФ;

- запрошувати на засідання ЕПК, в якості консультантів та експертів, фахівців архівних підрозділів юридичних осіб, членів їх експертних комісій з проведення експертизи цінності;

- інформувати директора архіву з питань, що входять до компетенції ЕПК.

7. До складу ЕПК, який затверджується директором архіву включаються найбільш досвідчені та кваліфіковані фахівці з архівної справи.

Голову ЕПК, яким є заступник директора архіву, призначає директор архіву.

Голова ЕПК організовує роботу комісії згідно з річним планом, затвердженим директором архіву, і звітує про проведену роботу.

Секретарем ЕПК є один із співробітників відділу формування НАФ та діловодства архіву.

Секретар забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів архіву рішення комісії, здійснює облік її роботи, веде документацію ЕПК і забезпечує її збереження.

8. Засідання ЕПК проводяться не рідше чотирьох разів на рік і вважаються правоможними, якщо на них присутні не менше двох третин складу членів комісії.

Рішення ЕПК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформлюються протоколом, який підписується головою і секретарем комісії та набувають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕПК директором архіву.

9. У разі відмови директора архіву затвердити протокол засідання ЕПК з проведення експертизи цінності документів, її голова може звернутися із скаргою до ЦЕПК, рішення якої є остаточним.

10. Власник документів або уповноважена ним особа може оскаржити в ЦЕПК рішення, прийняте ЕПК архіву з проведення експертизи цінності документів щодо внесення до НАФ або вилучення з нього документів, а також щодо проведення їх грошової оцінки.