Центральний державний архів
громадських об’єднань України

Включити версію для поганого зору

Включити звичайну версію сайту

A

A

A


free counters

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ директора ЦДАГО України
27.05.2013 № 27

ПОЛОЖЕННЯ

про Науково-методичну раду Центрального державного архіву громадських об’єднань України


1. Загальні положення

1.1. Науково-методична рада (далі – НМР) Центрального державного архіву громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України) є дорадчим органом, створеним для розгляду питань ведення науково-дослідної, методичної та видавничої роботи архіву, підвищення якісного рівня підготовки нормативних і методичних документів у галузі архівної справи та діловодства.

1.2.1.2. У своїй діяльності НМР керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України, Положенням про Центральний державний архів громадських об’єднань України, наказами Державної архівної служби України, директора ЦДАГО України та цим Положенням.


2. 2. Основні завдання Науково-методичної ради

2.1. НМР розглядає матеріали і готує пропозиції з питань:

− визначення основних напрямів науково-дослідної, методичної, видавничої та виставкової роботи ЦДАГО України;

− складання проектів планів науково-дослідної, методичної, видавничої та виставкової роботи ЦДАГО України, а також звітів за підсумками їх виконання;

− підготовки пропозицій щодо розроблення (внесення змін) нормативних документів і методичних посібників з усіх напрямів діяльності ЦДАГО України;

− розгляду та оцінювання результатів науково-дослідної, методичної, видавничої та виставкової роботи ЦДАГО України, у тому числі проектів науково-методичних розробок, макетів довідників про склад і зміст документів Національного архівного фонду, збірників документів, наукових доповідей, статей, оглядів, текстів електронних публікацій, експозиційних планів документальних виставок тощо;

− впровадження науково-дослідних, методичних та видавничих розробок ЦДАГО України в практику його діяльності;

− координації досліджень з проблем архівознавства, документознавства та археографії;

− розроблення пропозицій до навчальних програм з архівознавчих і документознавчих дисциплін;

− організації використання інформації документів ЦДАГО України;

− створення і розвитку автоматизованих інформаційно-пошукових систем архівних документів та впровадження автоматизованих архівних технологій у діяльності ЦДАГО України;

− організації наукового співробітництва з іншими, у тому числі зарубіжними, архівними установами;

− висування наукових праць і науково-методичних розробок на здобуття премії імені Василя Веретенникова, інших конкурсів з архівознавства та документознавства.

2.2. НМР готує пропозиції та рекомендації про подання для затвердження, розгляду на засіданні Колегії ЦДАГО України чи опублікування проектів розглянутих документів (положень, планів, актів, правил, інструкцій, наукових звітів, методичних рекомендацій тощо).


3. Структура і склад Науково-методичної ради

3.1. Склад НМР затверджується наказом директора ЦДАГО України. До її складу входять провідні спеціалісти ЦДАГО України, а також, за згодою, представники науково-дослідних установ та навчальних закладів відповідного профілю. Головою НМР призначається заступник директора ЦДАГО України.

3.2. НМР здійснює свою діяльність відповідно до річного плану-звіту роботи ЦДАГО України.


4. Організація роботи Науково-методичної ради

4.1. Засідання НМР скликаються не рідше ніж 4 рази на рік у разі подання для розгляду проектів документів, зазначених у розділі 2 цього Положення, і проводяться за наявності більшої половини її складу.

4.2. Підготовку засідань НМР і ведення протоколів здійснює секретар. Автори проектів документів повинні забезпечити подання секретареві кількості примірників, необхідних для ознайомлення всіх членів НМР.

4.3. Рішення НМР приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів ради, оформляються у вигляді протоколу за підписами голови і секретаря НМР. У разі розподілу голосів порівну, голова НМР має право вирішального голосу.

4.4. Рішення НМР та проекти документів, схвалені нею, набувають чинності після затвердження директором ЦДАГО України, після чого є обов’язковими для виконання.

4.5. Один примірник кожного схваленого і рекомендованого до впровадження методичного посібника ЦДАГО України надсилає до Українського науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства.

4.6. У разі прийняття НМР рішення про необхідність доопрацювання проекту поданого документа, він разом із письмовими зауваженнями і пропозиціями повертається розробникові та після доопрацювання подається для повторного розгляду НМР.

4.7. Особливі думки членів НМР стосовно прийняття того чи іншого рішення заносяться до протоколу засідання чи додаються у письмовій формі до нього.

4.8. При НМР можуть створюватися комісії, групи консультантів, рецензентів.